PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement Akker 16 fysio- en manuele therapie

Inleiding

Akker 16 fysio- en manuele therapie. Praktijk voor fysio- en manuele therapie van Wouter Geels verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij slaan persoonsgegevens en medische gegevens digitaal en hard-copy op. Dit doen wij uitsluitend om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag akkoord door een behandelovereenkomst aan te gaan met onze praktijk.

Wie zijn wij

Akker 16 is een eigentijdse praktijk voor fysio- en manuele therapie.

Wij zijn gevestigd bij Akker 16 (3732 XH), in de Bilt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Akker 16 verwerkt u persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of producten omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoons- en medische gegevens:
Voor- en achternaam, Voorletters, BurgerServiceNummer(BSN), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, huisarts en/of  medisch specialist, polisnummer zorgverzekering, legitimatiegegevens en gegevens voor belang voor de behandeling fysio- en/of manuele therapie.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig.

Akker 16 verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende aspecten:

 • Het leveren van een behandeling fysio- en/of manuele therapie volgens de wettelijk voorwaarden
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt in de praktijk (legitimatieplicht)
 • Uw huisarts of medisch specialist te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming)
 • U te informeren over wijzingen van onze diensten en producten
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten
 • Wettelijke verplichte gegevens voor onze communicatie met de zorgverzekering.

Websitebezoek

Akker 16 gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden, wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Akker 16 zal uw persoons- en medische gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgende de wettelijke bewaartermijnen over medische gegevens: 15 jaar. Voor de wettelijke termijn van de belastingdienst 7 jaar. Na dit termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd en op uw verzoek verwijderen wij ze eerder.

Informatie delen met derde

Akker 16 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten.
– Informatie en inzage: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@akker16.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Wij vragen u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zou u hierbij uw pasfoto en BSN nummer zwart willen maken ter bescherming van uw privacy. U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging

Akker 16 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op met de praktijk.

Akker 16 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiliging software
 • Software- updates
 • Beveiligde webserver met een SSL certificaat.
 • Persoonsgegevens staan op EPD op drie computers, elk beveiligd met een wachtwoord.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgesteld.

Reglement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Om deze reden zijn er een paar regels vast gesteld in een reglement.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere collega fysiotherapeuten in de praktijk. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens in te zien die over u zijn vastgelegd. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelde fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandelingen worden in uw medische dossier opgeslagen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegevens. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wijzigingen in privacyverklaring

Akker 16 kan deze privacyverklaring wijzingen. Wijzingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden.

Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze verklaring óf wanneer u gebruikt wilt maken van uw rechten met betrekking tot privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief of e-mail contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:
Akker 16 fysio- en manuele therapie
Akker 16
3732 XH De Bilt.